มูลค่ารวม Grand Deal 504,726 บาท

เกี่ยวกับเรา1

 

 ในกลางปี 2015 คุณ ชัยเมศร์ และคุณณัทฐิญา ได้มีนโยบายร่วมกับทีมงานบริษัทถึงบทบาทและทิศทางที่บริษัทจะต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุค Digital ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ จึงได้คิดบริบทของบริษัท และแนวคิดใหม่กับทีมงาน ซึ่งในอนาคต บริษัทในเครือต้องเป็นผู้นาทางด้าน Platform การให้บริการ เชื่อมโยงสินค้า ผู้ซื้อ ผู้ขายการขาย การทาการตลาดของ สินค้าหนังสือ,เครื่องเขียนและ ผลิตภัณฑ์ พื้นฐาน Book, light Energy,RFID ที่ใช้ในสาธณูปโภค พื้นฐานและการศึกษาในอนาคต จึงได้สร้าง เว็ปไซต์ B2C ชื่อว่า www.neverplan.net และ ยังมี บริษัท เนเวอร์ แพลน จำกัด (Never Plan Co.,Ltd) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานพร้อมรองรับการขยายตัวของ Platform ต่างๆที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน การขนส่งแบบเร่งด่วน โลจิสติกส์, Banking form security , Online retail ที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี การส่งสินค้ามากกว่า 100 ล้าน ชิ้น ต่อปี และจะเติบโตเป็นเท่าตัวภายใน 3-5 ปีนี้

 

          จากวิสัยทัศน์ ข้างต้น คุณชัยเมศร์ จึงร่วมมือกับ บริษัทเทนเจ็นโฮลดิ้งจำกัด เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า VMI และคิดนวัตกรรมสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของอนาคต และนำระบบที่ทันสมัยของจีนมาพัฒนาในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซี่ยนในโอกาสต่อไป