มูลค่ารวม Grand Deal 2,198,421 บาท

ร่วมงานกับเรา > Grand Dealer

กรณีเป็นบริษัท หรือห้างร้าน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้:

1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของผู้จดทะเบียน

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของผู้จดทะเบียน

4. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ขอสำเนา ภพ.20 (ถ้ามี)

5. รูปถ่ายสินค้าที่ต้องการนำมาจัดจำหน่าย

 

แฟกซ์หรืออีเมลล์เอกสารข้างต้นถึงฝ่ายขาย:

เบอร์แฟกซ์:  02-0190092

อีเมลล์: cs.neverplan@gmail.com