มูลค่ารวม Grand Deal 2,325,174 บาท

New Century Plus Secondary 1-3