มูลค่ารวม Grand Deal 3,707,228 บาท

New Century Plus Secondary 1-3