มูลค่ารวม Grand Deal 4,344,028 บาท

New Century Plus Secondary 1-3