มูลค่ารวม Grand Deal 4,405,228 บาท

New Century Plus Secondary 4-6