มูลค่ารวม Grand Deal 832,525 บาท

เชื้อเพลิงพลังงานสำหรับรถยนต์